Skip to main content

Historie

De begraafplaats is eigendom van de vereniging tot inrichting en instandhouding eener begraafplaats te Wittewierum.

De eerste algemene ledenvergadering is gehouden op 14 december 1909, in café Doff.
Toen was er al veel voorwerk gedaan.
De goedgekeurde statuten hadden nog niet in de Staatscourant gestaan.
Notaris Koster uit Ten Boer leest de statuten voor.
Er zijn 56 leden aanwezig, alle leden tekenen een lijst om het bestuur te machtigen verder te gaan met de werkzaamheden om een begraafplaats te verkrijgen.
De leider van de eerste vergadering is B.Kuiper. Er wordt een bestuur gekozen, D.Knol wordt
voorzitter, B.Kuiper administrateur en L.Bosker controleur.
Er wordt een commissie gevormd om het bestuur in het opstarten van de begraafplaats bij te staan.

Volgens het Koninklijk besluit is de Vereniging tot inrichting en instandhouding ener begraafplaats te Wittewierum opgericht op 15 mei 1909 dus al een aantal maanden eerder dan de eerste algemene ledenvergadering werd gehouden.


2001 - 2010

2001 Door veranderingen op de begraafplaats kunnen er achter 2 en aan de zijkant 1 rij graven bijkomen, daardoor komen ca 140 extra graven beschikbaar.
Er wordt gevraagd of asverstrooing van overledenen op de begraafplaats mogelijk is, dit mag maar alleen op aanwijzing en in aanwezigheid van één van de bestuursleden.

2002 Het financiële tegoed van de vereniging is fl. 59.074,17 of in euro’s 26.806,68. De prijs van een graf voor leden gaat naar € 50,-- en voor niet leden naar € 700,--. De contributie wordt vastgesteld op € 5,-- voor alleenstaanden en € 10,-- voor gezinnen.
Er zijn problemen met het zinktoestel, deze zakt teveel door. Het toestel is eigendom van de begrafenisvereniging. Het bestuur zal proberen, dat op te lossen.

2003 Wegens ziekte van dhr Heersema zit dhr Hofman de vergadering voor. De contributie gaat naar € 7 resp. € 14,--. Er wordt gevraagd een nieuwe rijdende baar aan te schaffen.

2004 Er zal een inventarisatie plaatsvinden van graven die onderhoud behoeven. Nabestaanden zullen gevraagd worden de monumenten op te laten knappen of te laten verwijderen. De heg is bijgeplant en begint hopelijk te groeien. De baar moet opgeknapt en het zinktoestel moet worden ontlucht.

2005 De erfafscheiding achter zal met de heer Bouwman in overleg worden geregeld. Ook zal dat deel moeten worden gedraineerd. Het bestuur neemt maatregelen t.a.v. de verwaarloosde grafmonumenten. Een graf voor niet leden gaat naar € 850,--.
De scheidende secretaris krijgt een VVV bon.

2006 De vereniging gaat met haar tijd mee, bijna 100 jaar lang werden de notulen met de hand in het notulenboek geschreven, vanaf dit jaar worden ze uitgeprint en in het boek geplakt.
De sloten zijn schoongemaakt, er is glas aangetroffen hierdoor is een dier gewond geraakt, gevraagd wordt of de vereniging een WA verzekering heeft.
Voorgesteld het gemeentelijk deel van de begraafplaats voor € 1,-- aan te kopen, dit stond niet op de agenda, dus komt het voorstel volgend jaar terug.
De statuten zijn verouderd, ook hadden ze in 1969 al moeten worden verlengd, het bestuur zal het uitzoeken. Het bestuur heeft uitgezocht welke graven in onderhoud zijn bij de kerken.
Gevraagd wordt of een boom geplant mag worden op of bij een graf. Het bestuur adviseert dit niet te doen. Er zijn rijsporen op de begraafplaats gevonden. Er moet om gedacht worden dat auto’s niet op het kerkhof mogen komen. De contributie gaat naar € 9,-- resp. € 16,--.
Er wordt gevraagd een draad door de heg aan te brengen, dit wordt toegezegd.

2007 Er is een grafsteen beschadigd, officieel is de begraafplaats eigenaar van de monumenten, de familie is aansprakelijk voor het onderhoud. De dader is niet gevonden, de reparatie komt voor rekening van de begraafplaats.
De statuten worden herzien, daarover wordt uitleg gegeven, het bestuur wordt gemachtigd dit verder af te werken. De grafprijzen gaan naar € 75,-- voor leden en € 1000,-- voor niet leden.
De historische vereniging gaat proberen de graven waar geen nabestaande van bekend zijn op te knappen, ook probeert deze vereniging de naamloze armengraven van naamplaatjes te voorzien.
De contributie gaat naar € 11,-- resp. € 18,--.

2008 De vereniging is bezig een stuk land achter de begraafplaats aan te kopen.
Het financieel tegoed is inmiddels € 45.907,11.
De Historische vereniging denkt er aan in verband met het 100 jarig bestaan van de begraafplaats in 2009 in overleg met het bestuur een kunstwerk te laten plaatsen, ideeën om het 100 jarig bestaan te 10vieren zijn welkom bij het bestuur. Gevraagd wordt of er ook graven geruimd worden, de voorzitter antwoord dat er geen graven worden geruimd, soms is het nodig een kopsteen plat neer te leggen.
De vereniging heeft geen voorkeur voor een bepaalde soort steen.

2009 De Historische vereniging is bezig met subsidie voor het opknappen van historisch belangrijke graven. De bomen moeten worden ingekort, het is gevaarlijk als daar niets aan gedaan wordt.
De vereniging heeft een website www.uitvaartverenigingtenpost.nl.

1991 - 2000

1991 De contributie gaat naar fl 20 resp fl 10,-- dhr. van der Ploeg heeft na +/- 15 jaar gemeend te moeten bedanken voor het werk op de begraafplaats. Gelukkig wil zijn zoon het werk wel voortzetten.
Ook dhr Homan wordt bedankt voor het opfleuren van de begraafplaats.
Er worden speciale urnplaatsen ingericht.
Er wordt besloten de plaatsingskosten niet voor rekening van de vereniging te brengen.

1992 Er wordt gevraagd of er een soort luik kan worden gemaakt om een pas gegraven graf af te dekken, dit wordt een goed voorstel gevonden.

1993 Het financiële tegoed van de vereniging is fl. 31.546,30. Het bestuur stelt voor met raadpleging van de statuten een monument aan het middenpad te laten verwijderen voor een bedrag van fl 500,--. Na enige discussie stemt iedereen daarmee in. Het luik is klaar en voldoet prima.

1995 de prijs voor ene graf voor niet leden gaat van fl 600, -- naar fl 750,--.
Op de vergadering zijn 18 leden aanwezig.

1997 Vorig jaar zijn er door een aantal vrijwilligers gedurende één dag werkzaamheden verricht op de begraafplaats, ze worden hartelijk bedankt, voorgesteld dat volgend jaar weer te doen.

1998 Het financiële tegoed van de vereniging is fl. 58.735,53, De vrijwilligers worden bedankt voor hun werk, speciaal werd de fa Buitenkamp bedankt voor hun werk op de begraafplaats.
Voorgesteld wordt om een aggregaat + gereedschap aan te schaffen en om de parkeerplaats afsluitbaar te maken.

1999 De prijs van een graf voor leden gaat naar fl 50,-- en voor niet leden naar fl 1000,--.

2000 Het financiële tegoed van de vereniging is fl.72.744,-- De prijs van een graf voor leden gaat naar fl 100,-- en voor niet leden naar fl 1500,-- Afgesproken wordt dat zo weinig mogelijk graven aan niet leden worden verkocht.

1981 - 1990

1981 getracht zal worden het komende jaar de singel te laten verharden.
H.Modderman wordt met algemeen stemmen herkozen.

1982 de singel is van steenslag voorzien en er is een nieuwe maaimachine aangeschaft. Van het spaartegoed is nog fl 15.232.68 over.
J.B.Hofman werd met algemeen stemmen herkozen.
Er wordt gevraagd of de uitnodigingen voor de vergadering in het vervolg ook rondgebracht kunnen worden in plaats van een advertentie in de Noorderkrant, het bestuur zal zich hierover beraden.

1983 H.Modderman is overleden (1974 -1983) in zijn plaats wordt R.Vriezema van Wittewierum met algemeen stemmen gekozen.
De rijdende baar is stuk, bekeken zal worden of deze weer gerepareerd kan worden.

1984 R.Vriezema is aftredend en herkiesbaar, hij wordt met algemeen stemmen herkozen. De contributie gaat naar fl 16,-- resp. fl.8,-- De  prijzen van de graven gaan voor een lid naar fl 35,-- voor een niet lid naar fl 750,-- De afrastering achterop de begraafplaats is aan vervanging toe, hieraan zal aandacht worden besteed, verschillende graven zijn er slecht aan toe.

1985 J.B.Hofman wordt met algemeen stemmen herkozen.
Van der Ploeg vraagt of hij een nieuwe kruiwagen aan kan schaffen, dat is akkoord.
Als men geen contributie betaald wordt men na de 2e aanmaning geschrapt als lid.

1986 In de populieren zitten veel dode takken, bij storm kunnen deze afknappen en schade veroorzaken. Het bestuur stelt voor de bomen te laten kappen, er zal bij de gemeente worden gevraagd of dat zo mag of dat daarvoor een vergunning moet worden aangevraagd.
Er is veel en goed werk op de begraafplaats verricht door de heer en mevrouw vd Ploeg.

1987 Het bestuur stelt voor geen nieuwe bomen te planten maar de heg hoger te laten groeien.
Ook zal geprobeerd worden in overleg met de ruilverkavelingcommissie en in samenwerking met Staatsbosbeheer achterste strook grond te egaliseren en beplanten.
Er is een bedrag van fl 4000,-- binnengekomen welk bedrag bestemd is voor het onderhoud van 1 graf van de heer P.F.van Dijken en de 2 graven van zijn ouders over een periode van 25 jaren.
De vergadering is van mening dat dit feit jaarlijks in de notulen vermeld moet worden zodat het onder de aandacht blijft.
(Dit wordt dus niet uitgevoerd.)

1988 Er wordt gevraagd of er een draad door de heg gemaakt kan worden zodat het publiek na het bijwonen van een begrafenis niet binnendoor kan naar de begraafplaats.

1989 Over het legaat van P.F.van Dijken is eigenlijk te veel successierechten betaald, dit wordt door het bestuur bekeken.
Dhr. van der Ploeg wordt bedankt voor zijn werk, dhr. T.Homan vraagt of hij ook door mag gaan met zijn vrijwilligerswerk, hij krijgt volgens de notulen geen antwoord maar wordt wel hartelijk bedankt voor zijn werk en de hoop wordt uitgesproken dat hij dit nog vele jaren kan blijven doen.
Aan het einde van de vergadering krijgen de heren vd Ploeg en Homan een kleine attentie.
Er is een verzoek binnengekomen of op de begraafplaats ook urnen kunnen worden geplaatst, het bestuur zal de mogelijkheden nagaan.

1990 De steenhouwers brengen plaatsingskosten voor grafmonumenten in rekening, gevraagd wordt of de vereniging die voor haar rekening kan nemen, het bestuur is daar mee bezig.
Gevraagd wordt hoeveel graven nog beschikbaar zijn, dat zijn er 250 a 300.

1971 - 1980

In 1971 het hek bij de ingang moet vervangen worden, een tekening circuleert tijdens de vergadering het maken van het hek wordt uitbesteed aan D.Woldhuis het hek wordt gemetalliseerd bij een daartoe ingesteld bedrijf te Appingedam. De contributie wordt vastgesteld op fl 7,-- en fl 3,50.
Eigenaren van monumenten wordt erop gewezen dat men voor verbetering moet zorgen omdat anders verwijdering voor de vereniging hoge kosten met zich mee brengt en een minder plezierige aangelegenheid is voor de uitvoerders in dezen. 1971 D.Y Vos is administrateur, hij aanvaart ook weer het schoonhouden van de begraafplaats.

1972 De contributie gaat naar fl 8,-- resp. fl 4,--
G.Bolt stelt zich niet herkiesbaar in zijn plaats wordt K.Kruiyer gekozen.

1973 Js.Bolhuis wordt herkozen.

In 1974 D.Y Vos is niet herkiesbaar; Bolhuis neemt de voorzittershamer over en verzoekt aan de heer de Plaa voorzitter van de begrafenisvereniging de vergadering voor te zitten. Tijdens de vergadering wordt H.Heersema jr tot voorzitter benoemd, in de vacaturen ontstaan door het overlijden van K.Kruiyer wordt H.Modderman gekozen.
Ook wordt het tekort van fl 1757,-- aangezuiverd met het kasgeld, verhoging van de kredietverlening bij de Rabobank en een onderhandse lening bij de begrafenisvereniging van fl 744,70. De vergadering ging akkoord. Het tekort is mede het gevolg van de aanschaf van een nieuwe
motormaaier.

In 1973 zijn 8 personen begraven te Wittewierum.
De contributie gaat naar fl 10,-- resp.fl 5,-- De vergadering wordt gevraagd uit te zien naar een vervanger voor de heer Vos voor het onderhoud van de begraafplaats.

In 1975 het ledental bedraagt 269 dat is 4 minder dan vorig jaar. Een aantal vrijwilligers wordt geroemd voor hun werk op de begraafplaats waardoor het geheel nog enigszins toonbaar is.
H.Modderman wordt bij acclamatie herkozen de contributie gaat naar 12 resp 6 gulden.
Gezien de moeilijke financiële situatie wordt het bestuur gemachtigd wanneer dat nodig is de lening bij de Rabobank te verhogen tot fl 1000,-- Ook wordt besloten de Gemeente Ten Boer te verzoeken om financiële steun. Verhoging van pacht zal worden geprobeerd bij de pachter.
Er wordt gewezen op het soms bijna niet begaanbaar zijn van de weg vanaf de splitsing van de wegen, dit is bij begrafenissen voor lopende personen gevaarlijk. De politie zal toezicht houden.
Getracht zal worden op welke wijze de onrendabele bezittingen eventueel van de hand kunnen worden gedaan. Het schutbaar houden van de sloten is voor rekening van de pachter.
Daar de gracht aan de Noord-Oost zijde van de begraafplaats door de vereniging is gedempt zal dit gedeelte door de vereniging schutbaar moeten worden gehouden, dit in verband met een klacht dat er soms schapen op het kerkhof lopen, met beschadiging van bloemen en planten tot gevolg.
3 vrijwilligers helpen op een zaterdagmorgen met onderhoud.

In 1976 zijn er 273 leden. De gemeente Ten Boer heeft nog niet gereageerd op het verzoek om steun of subsidie, wel is een onderzoek gestart naar het totaal aantal beschikbare graven in de gemeente.
Het pachtcontract met B.Bouwman is opgemaakt via notaris Wals en de grondkamer omdat M.Bouwman zich als medepachter heeft teruggetrokken.
J.Hofman Tuwingastraat wordt als bestuurslid gekozen.
Bolhuis wordt bedankt voor zijn werk dat hij bijna 25 jaar lang heeft gedaan, hij kreeg een kistje sigaren.
Voorgesteld de prijzen van de graven te verhogen, dit stond niet op de agenda daarom wordt direct een buitengewone ledenvergadering gehouden.
Na heropening werd besloten de prijzen voor leden te stellen op fl.25 en voor niet leden op fl. 500,-- per graf, dit wordt met algemene stemmen aangenomen.

In 1977 is H.Heersema aftredend en volgens de agenda niet herkiesbaar, maar na enig aandrang van de vergadering stelt hij zich toch herkiesbaar en wordt met algemene stemmen herkozen.
De heer van der Ploeg wordt hartelijk bedankt voor het onderhouden van de begraafplaats, dat gebeurt in het vervolg elke vergadering.
Vervolgens kwam het bestuur met het voorstel tot verkoop van los land, niemand heeft bezwaar hiertegen, het bestuur krijgt volmacht dit te regelen.
Gevraagd wordt of er een parkeerplaats aangelegd kan worden, dit wordt bekeken.

1978 het bestuur heeft het los land verkocht aan de heer B.Bouwman voor fl 24.500,-- de singel is niet mee verkocht en er is ook geen recht van overvaart meer.
H.Modderman wordt herkozen.
De singel zal na demping wordt ingericht als parkeerplaats, het huisje moet nodig worden gerenoveerd

In 1979 wordt J.B.Hofman herkozen, er zal een dekkleed worden besteld waarmee de grafdelver de grond kan bedekken tijdens de uitvaart.
Er moeten nieuwe schotten komen de huidige zijn ongeveer 25 cm te kort.

In 1980 het huisje is opgeknapt, er zijn tonnen geplaatst om regenwater op te vangen. H.Heersma wordt met algemeen stemmen herkozen tot voorzitter.
De Plaa bedankt de voorganger voor zijn accurate behandeling, de heer Boer ontvangt een attentie voor de 15 jaren die hij als bode heeft gewerkt.

1961 - 1970

In 1961 wordt besloten de lengte van de monumenten van de 3e en 4e klasse te verlengen van 1.60 naar 1.90 m ook komt aan de orde of de vereniging het onderhoud van monumenten op zich kan nemen wanneer dit bij testamentaire beschikking zich zou voordoen, men voelt er niet voor, hoogstens om onder bijzondere omstandigheden het schoonmaken van de monumenten op zich te nemen. Er wordt besloten geen rijdende draagbaar aan te schaffen.
Js Bolhuis wordt herkozen.

1962 de contributie gaat naar fl 1,65 weer werden opmerkingen gemaakt over het onderhoud, Blink en Woltjer willen deze zomer wel de helpende hand toesteken. P.Steenbergen wordt herkozen. 1963 wordt de lening bij de boerenleenbank verhoogd naar fl 1000,-- het bestuur stelt voor de contributie naar fl 3,50 te verhogen, dat vindt men te veel het wordt fl 2,50 voor alleenstaanden en fl 3,00 gezinnen.
R.Stijve wordt herkozen.

In 1964 wordt voorgesteld de contributie naar fl 4,-- en fl 3,-- te verhogen, uit de vergadering kwamen stemmen dat gezien de stijgingen van de kosten en de wenselijkheid de begraafplaats toch toonbaar te houden de contributie naar fl 5,-- resp fl 2,50 te zetten, dit werd met algemene stemmen aangenomen. Tevens wordt voorgesteld de graven voor niet leden te verhogen, dit wordt volgend jaar op de agenda gezet. Het onderhoudswerk vond waardering.
Js.Bolhuis wordt herkozen.

In 1965 de kosten van de graven voor niet leden wordt niet zoals het bestuur voorstelt met 50 % maar met 100% verhoogd, waardoor de graven thans voor de 4 klassen resp. fl 200,--, fl 150,--, fl 100,-- en fl 50,-- kosten. Het huishoudelijk reglement wordt hierop aangepast. Ook andere artikelen worden gewijzigd en aan de praktijk aangepast, zo gaat het aantal kasnazieners van 3 naar 2.
P.Steenbergen wordt herkozen.

In 1966 is de schuld bij de Boerenleenbank nog fl 700,--. Opgemerkt werd dat het aanleggen van een waterleiding bij uitbreiding van de begraafplaats naar achteren problemen zou geven, het is geen probleem, als uitgebreid wordt komt er geen gracht. Er wordt opdracht gegeven voor het aanleggen van een kraan. Blink zegt dat de vereniging moet uitzien naar een andere grafdelver.
Er zijn enkele monumenten opgeruimd.
R.Stijve wordt herkozen.

In 1967 de heren Blink en Wubs werden dank gebracht voor het werk door hen verricht, in het bijzonder de heer Blink voor zijn werk in de laatste jaren daar deze zijn werk vanwege huiselijke omstandigheden en zijn leeftijd heeft beëindigd.
De waterleidingmaatschappij wordt nogmaals gevraagd een kostenberekening te doen voor de aanleg van waterleiding. Er worden opmerkingen gemaakt over de nieuwe klasse-indeling daar de ruimte op de 2e klasse al beperkt is.
Js.Bolhuis wordt herkozen.

In 1968 de drukker van de convocatie heeft vergeten het punt verlenging statuten op de agenda te zetten, het bestuur maakt gebruik van de mogelijkheid in de statuten art 25 en art 12 huishoudelijk reglement, als 2/3 ervoor is kunnen de statuten worden verlengd.
De laatste verlenging vond plaats op 15 nov. 1938 voor een tijd van 29 jaar en 6 maand daarom eindigt anders het bestaan van de vereniging op 14 mei 1968. De verlenging moet worden aangevraagd bij het ministerie van Justitie en de wijziging bij het kabinet van de Koningin via de notaris. Besloten wordt tot verschillende wijzigingen, zo vervalt b.v. de klasseindeling en het verschil in aantal stemmen per lid. Voor 1 mei 1968 verkochte graven blijven gebonden aan de oude voorschriften en afmetingen.
De kosten van de aanleg van de waterleiding en het vast recht zijn hoog, er wordt geen gebruik van gemaakt. De prijzen van een graf is voor leden fl 15,-- voor niet leden fl 400,--.
D.Y.Vos wordt herkozen.

In 1969 gaat de contributie naar fl 6,-- resp. fl 3,--. 
P.R.Steenbergen is niet herkiesbaar G.Bolt wordt tot voorzitter gekozen.

In 1970 wordt bij punt rondvraag gesproken over het aanbrengen van grafkelders in de 3e klasse wat nu wel mogelijk is, ook wordt gesproken over het rondbrengen van de rouwkaarten, men is van mening dat dit het werk is van de begrafenisvereniging.
Gevraagd wordt naar medegebruik van het zinktoestel op de begraafplaats te Lellens, daartegen is
geen bezwaar.
Js.Bolhuis wordt herkozen.

1951 - 1960

Jan 1952 De mededeling dat het bestuur van de begrafenisvereniging genegen was beide verenigingen te combineren tot één vereniging of tot een Stichting, de notaris zal worden geraadpleegd. De voorzitter van de begrafenisvereniging, J.Zijl en voor de begraafplaats B.S.
Wiersema zullen naar de notaris gaan. Jan 1952 S.D.Knol blijft nog weer een jaar ook B.S.Wiersema.

Dec 1952 De iepen worden aan P.Steenbergen verkocht.
Notaris Koster adviseert de beide verenigingen te laten zoals het nu is, gezien de grote financiële kosten en anderen moeilijkheden, de leden willen er nog eens met de notaris over spreken, het bestuur zal trachten nog iets ten goede te doen.
Bij punt rondvraag sprak B.S.Wiersema een hartelijk woord van dank tot de afgetreden voorzitter S.D.Knol, (1914-1952) voor al het goede en de vele verbeteringen die mede door hem voor de begraafplaats zijn tot stand gebracht Dec 1952 S.D.Knol is aftredend en stelt zich niet weer
herkiesbaar, P.Steenbergen wordt in zijn plaats gekozen als voorzitter.

1953 De uitgaven zijn veel hoger dan de inkomsten, daarom stelt het bestuur voor de statuten te wijzigen om te komen tot beter instandhouding van de begraafplaats. De statuten worden besproken en met algemene stemmen aangenomen. Het bestuur wordt gemachtigd zodanige punten in de statuten te wijzigen die zij nodig achten. Ook de Koninklijke goedkeuring en de wijziging door de
notaris vallen daaronder.
De vergadering wordt bezocht door 11 leden te weten, H.Woltjer (Lellens) B.van Kalker, H.Veldman,
J.Keijer, A.Doff, H.Pesman, K.Afman, J.Brouwer, P.Steenbergen, S.Pestman en B.S.Wiersema.

1954 De financiele situatie blijft zorgelijk; aan het eind van 1953 was er nog Fl 14,15 in kas en er stond nog fl 1,52 op het spaarbankboekje.
Er wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld. Als grafdelver Thies Boer benoemd omdat H.Woltjer voor deze functie had bedankt.
Het bestuur wordt gemachtigd zonodig geld op te nemen bij de Boerenleenbank.
Voor het ophalen van de (zo nodig) contributie wordt Jan Brouwer als bode benoemd.
S.Pestman wordt herkozen.

1955 besloten wordt samen met de begrafenisvereniging een zinktoestel aan te schaffen.
Besloten wordt door te gaan met de collecte op de begraafplaats.
De vergadering behoort elk jaar de contributie vast te stellen ,maar de heer Pieters merkt op dat dit niet kan, het staat niet op de agenda.
Ook merkt de heer Pieters op dat ieder die bevoegd is tot het aangaan van verbintenissen lid zou kunnen worden van de vereniging Begraafplaats, de voorzitter merkt op dat dit er niet staat en ook niet de bedoeling is in dit artikel.
K.Oosterhuis vondt het verkeerd dat leden van de eerste en de tweede klas het dubbele van de te heffen contributie moeten betalen. De beide artikelen moeten volgens de heren gewijzigd worden en er zou een statutenwijziging moeten plaats hebben. 10 stemmen zijn tegen en 3 voor, zodat dit voorstel is verworpen.
De contributie wordt voor 1955 vastgesteld op fl 1,--.
De vergadering is van mening dat bij de ingang van de begraafplaats meer ruimte moet komen, daarvoor moet een stukje, nu in huur bij de heer B.Bouwman, bij de ingang worden gevoegd zodat de auto’s bij een begrafenis rond kunnen rijden.
H.Woltjer wordt bedankt voor zijn werk als grafdelver hij heeft zijn werk altijd netjes en naar behoren uitgevoerd. B.S.Wiersema is aftredend en niet herkiesbaar, Js.Bolhuis wordt gekozen.
Het afgetredend bestuurslid B.S.Wiersema werd dank gebracht voor het werk en de administratie die hij al die jaren voor de begraafplaats had verricht. (1938 -1955)
Als blijk van waardering voor zijn werk wordt hem door het bestuur een wandelstok aangeboden die door hem in dank wordt aangenomen.
In een ander handschrift is in het notulenboek later bijgeschreven: aan H.Woltjer werd alsnog een kistje sigaren ter hand gesteld.

Vanaf 1956 worden de vergaderingen van de begraafplaats en de begrafenisvereniging op dezelfde avond gehouden. Er staat wel regelmatig in de notulen dat gezien het late eindigen van de vergadering van de begrafenisvereniging, de voorzitter om21.30 uur met een kort openingswoord
begint. Tijdens de vergadering wordt gestemd voor een bestuurslid, het aantal aandelen bepaald niet meer het aantal stemmen, P.R.Steenbergen wordt met 34 van de 36 stemmen herkozen.
De heer Pieters merkt op dat volgens art 4 een inwonende zoon medegerechtigd is te stemmen.
In 1954 is voor het eerst sprake van contributie, deze wordt in 1956 vastgesteld op fl 1,--, ongeacht of er graven zijn gekocht, ook het systeem van dubbele contributie voor houders van de 1e en de 2e  klas komt te vervallen. In 1956 zijn er 316 leden.
Het zinktoestel werkt nog niet goed, verschillende mensen ondervinden hinder van de grendelsteen van het hek bij de ingang, er zijn klachten over personen die de monumenten niet goed onderhouden.
Vanaf deze vergadering worden deze steeds gesloten met dank voor de opkomst.
1956 P.R.Steenbergen wordt herkozen.

In 1957 gaat de contributie naar fl 1,25 er is niemand beschikbaar als tuinman en grafdelver, er werd geopperd de begraafplaats gezamenlijk of door vrijwilligers schoon te maken. 1957 S.Pestman is overleden, in zijn plaats wordt na 3 ronden R.Stijve gekozen.

In 1958 gaat de contributie naar fl 1,35, ophaalloon voor de bode daarin begrepen.
De beide verenigingen stellen voor een motormaaier aan te schaffen er ontstaat een hele discussie.
Uiteindelijk is er een akkoord, besloten wordt tot een demonstratie van de verschillende typen.
Er blijkt toch weer een tuinman/doodgraver te zijn, deze wordt zoveel als mogelijk is aan het onderhoud op de begraafplaats herinnert of opdracht voor gegeven.
Één der drager vind de draagbaar te zwaar, kan deze niet van een lichtere constructie worden gemaakt, nog beter was een rijdbaar instrument voor het transport van de lijkkist.
Er werd één consumptie voor rekening van de vereniging aangeboden. 1958 Js.Bolhuis wordt
herkozen tot bestuurslid en ook aangesteld tot administrateur.

In 1959 moest de agenda in zeer korte tijd worden afgehandeld, het was al laat. Daarom worden de boeken op een ander tijdstip gecontroleerd. De contributie gaat naar fl 1,60. Het begraaftoestel gaat terug naar de fabrikant.
P.R.Steenbergen wordt herkozen tot voorzitter.

In 1960 werd weer het zinktoestel genoemd het apparaat wordt bijna elke vergadering weer genoemd net als de slecht onderhouden graven; een aantal eigenaren bleek al te zijn aangeschreven
Stijve wordt herkozen.

1941 - 1950

In jan.1941 wordt besloten de administrateur een vaste vergoeding te geven van 15 gulden.
Ook wordt besloten weer bomen te planten op de begraafplaats.
De notaris raad combineren van de begraafplaats en de begrafenisvereniging af, hij verwacht vanwege de bijzondere tijdsomstandigheden vele moeilijkheden.

Dec 1941, aanwezig zijn S.D.Knol, B.Steenbergen, G.Huininga, S.Pestman, J.Lenting, J.Oosterhuis, J.Keijer, A.Doff en B.S.Wiersema.
Besloten wordt de werknemers te verzekeren tegen ongevallen zo mogelijk bij de plaatselijke afdeling voor ongevallenverzekering. S.D.Knol wordt herkozen tot voorzitter.
Eind 1941 wordt B.Steenbergen herkozen.

In 1942 blijken de 2 jaar daarvoor geplante bomen waarschijnlijk door de strenge winter zijn doodgevroren. Besloten wordt dat het bestuur een kweker zal raadplegen, welke soort bomen het beste kunnen worden geplant.
B.S.Wiersema, B.Steenbergen is overleden, S.Pestman wordt in zijn plaats gekozen.

1943, S.D Knol wordt herkozen.

1944 S.Pestman wordt zonder stemming op voorstel van A.Doff herbenoemd.

In 1945 Het belangrijkste punt is de heg rond de begraafplaats, als gevolg van de inundatie is de hele heg “uitgegaan” Allen zijn voor het planten van een nieuwe heg, het is moeilijk te bepalen welke soort geschikt is, het is ook afhankelijk van wat te krijgen is. Het bestuur gaat het regelen. P.Steenbergen belt kweker Wetering in Zuidhorn. 1945 B.S.Wiersema ook zonder stemming, dit wordt ook de trend,
geen schriftelijke stemmingen meer.

In 1946 zijn buiten het bestuur 3 leden aanwezig, de heesters rond het lijkenhuisje moeten door
nieuwe worden vervangen. Aan kweker Weitering wordt gevraagd wat geschikt is. 1946 S.D.Knol

In 1947 bleek er een verzoek te zijn binnengekomen van iemand, wonende buiten het kerspel Wittewierum om twee graven te kopen. Na toelichting door het bestuur wordt met algemene goedkeuring toestemming hiervoor gegeven. S.Pestman wordt herkozen.

1948, aanwezig waren A.Doff, A.J.Koenderink, D.vd Wijk en het bestuur S.D.Knol, S.Pestman en B.S.Wiersema. B.S.Wiersema wordt herkozen.

1949 Naast het bestuur is alleen A.Doff aanwezig, niet zo vreemd de vergadering is zoals gebruikelijk in Café Doff. 1949 S.D.Knol is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar, maar omdat er naast het bestuur maar één lid aanwezig is stelt deze voor dat S.D.Knol nog één jaar voorzitter blijft, deze neemt dat aan.

1950 Er wordt weer gesproken over het combineren van de begraafplaats en de begrafenisvereniging.
Na overleg binnen de vereniging kwam aan het eind van de vergadering P.Steenbergen bestuurslid van de begrefenisvereniging nog iets daarover meedelen. Besloten wordt in het voorjaar van 1951beide verenigingen samen te voegen en daarvoor de nodige stappen aan te wenden, om dit plan uit te voeren.
Bij punt rondvraag wordt voorgesteld iets meer te besteden aan het onderhoud van de begraafplaats en vooral de grasvelden vaker te maaien, het bestuur zal hier zo mogelijk aan voldoen. 1950 aan S.D.Knol wordt gevraagd nog weer één jaar aan te blijven en aan S.Pestman dat nog 3 jaar te doen. Ze nemen dat aan.

1931-1940

De vergaderingen worden altijd in een café gehouden, afwisselend bij Pestman, Doff, Tuininga in Ten Post maar ook bij Koopman in Wittewierum. Van 20 dec 1939 overigens alleen in café Doff te Ten Post, dit duurt zo tot 1955, daarna wordt weer afwisselend in Café Koning en Café Doff vergadert.

1931 Jan Bolhuis wordt herkozen.

1932 D.Knol wordt herkozen.

1933 D.Knol neemt afscheid, in zijn plaats wordt B.Steenbergen gekozen, hij is kennelijk niet aanwezig want de vergadering besluit dat als Steenbergen bedankt, H.Veldman verkozen wordt verklaard en daarna J.Lenting. B.Kuiper wordt herkozen.

In 1935 wordt besloten de heg en de overhangende takken te laten afzagen, H.Kruizinga zal dat op aanwijs uitvoeren. Als de bomen wegmoeten wil hij voor elke boom 1 gulden geven.
B.Steenbergen wordt herkozen.

In 1936 laat de vergadering het aan het bestuur over welke bomen geplant moeten worden, wel moeten beuken op de voorgrond worden geplaatst. De bestaande bomen worden bij inschrijving verkocht.
B.Kuiper wordt herkozen.

In 1937 wordt besloten dat het bestuur het reglement moet herzien en in concept aan de ledenvergadering moet voorleggen J.Bolhuis wil niet herkozen worden,
D.Knol wordt gekozen.

In 1938 blijken 10 bomen vanwege de iepziekte afgekeurd te worden, besloten wordt alle iepen te verkopen, B.Steenbergen is de hoogste bieder, hij bied 70 gulden voor 30 bomen.
Omdat de statuten 29 jaar en 6 maanden hebben bestaan wordt besloten deze enigszins te wijzigen en daarop met hulp van Notaris Koster Koninklijke goedkeuring aan te vragen.
De voornaamste wijzigingen betreffen het stemrecht, de op te leggen contributie, de lengte en de breedte van de zerken, hekken en monumenten, zodat er tussen de rijen en de graven gelegenheid is om bij de graven te komen. Ook het strengere toezicht door de controleur, de prijzen der graven en de reductie van de leden bij aankoop van een graf moeten worden geregeld.
Alle wijzigingen worden met een meerderheid van 32 van de 38 stemmen aangenomen.
B.Steenbergen wordt herkozen tot controleur, tot administrateur B.S. Wiersema in de plaats van
B.Kuiper.

In 1939 geeft de voorzitter S.D.Knol aan de wens te kennen om de vereniging van de Begraafplaats en de begrafenisvereniging te combineren. Er zal overleg plaatsvinden tussen beide verenigingen.
Om beter water uit de gracht te halen wordt voorgesteld een trap aan te brengen in de achtergracht.
B.S.Wiersema wordt herkozen, aanwezig zijn, B.Steenbergen, J.Lenting, S.D.Knol, A.Doff,
H.Kruizinga, W.Schutter, S.Pestman en B.S.Wiersema.

1921 - 1930

In 1921 B.Kuiper wordt tot boekhouder herkozen. Het land wordt weer voor 3 jaar verhuurd.
 
In 1922 wordt J.Bolhuis herkozen
 
In 1923 D.Knol wordt tot voorzitter herkozen.
 
In 1924 B.Kuiper wordt tot administrateur herkozen.
 
In 1925 wordt J.Bolhuis herkozen
 
In 1926 D.Knol wordt tot voorzitter herkozen.
 
In 1927 B.Kuiper wordt herkozen.
 
In 1928 zegt de secretaris, het is niet goed dat we steeds sparen voor ons nageslacht. We betalen steeds 100 gulden af aan de boerenleenbank en verminderen daardoor de schuld van ons nageslacht.
J.Bolhuis wordt herkozen.
 
De volgende vergadering moet een voorstel op de agenda komen om daarin verandering te brengen, zodat ook de aandeelhouders van hun voorschotten wat krijgen.
Door 2 leden van de begrafenisvereniging wordt voorgesteld een zinktoestel te kopen, om zodoende de nieuwe kleren te beschermen. Er wordt besloten een voorwerp te laten maken waarin de haken kunnen staan, om niet vuil te worden.
 
In 1929 wordt besloten geen rente uit te keren aan de aandeelhouders maar daarvoor in de plaats enkele aandelen uit te loten als de kas het toelaat. De uitgelote aandelen dingen daarna niet meer mee, maar de eigenaars houden alle rechten en verplichtingen. 
Vanaf 1933 wordt het uitloten gestopt tot er geen nadelig saldo meer is.
D.Knol wordt tot voorzitter herkozen, Joh.Kloosterhuis bedankt als doodgraver.
 
In 1930 wordt het eerste aandeel uitgeloot het is nr 38, 99 en 48 van resp J.Veldman, S.Lubbers en H.Huininga. Dit systeem van uitloten wordt in de daarop volgende jaren voortgezet.
B.Kuiper wordt herkozen tot boekhouder.

1911 - 1920

In 1911 wordt D.Knol wordt gekozen.
Kuiper doet enkele mededelingen over de drainage.
 
In 1912 staan de financiën er niet rooskleurig voor, voorgesteld wordt contributie te vragen, andere stellen voor te proberen meer aandelen te verkopen, de begraafplaats is er voor allen in de omgeving, laten allen dan ook aan de instandhouding meewerken. Ook wordt voorgesteld het overbodige land te verkopen, de aanwezigen zien daar geen heil in. In de notulen wordt ook de noodzaak van overleg met de begrafenisvereniging genoemd.
B.Kuiper wordt herkozen tot administrateur.
 
In 1913 wordt L.Bosker herkozen met bijna algemene stemmen 82 van de 94. Van de commissie die
zou proberen meer aandelen te verkopen is niets vernomen.
 
In 1914 zijn 13 leden aanwezig die samen 50 stemmen hebben.
D.Knol wordt herkozen tot voorzitter.
 
In 1915 wordt wegens het overlijden van L.Bosker, J.Bolhuis gekozen, mocht hij bedanken dan L.van
Lier.
De administrateur B.Kuiper wordt herkozen.
 
In 1916 wordt het bestuur gemachtigd het achterste stuk land te verkopen, als dat met voordeel kan.
Dat kan kennelijk niet dus het stuk blijft voorlopig in eigendom bij de vereniging en wordt bij inschrijving verhuurd.
De vereniging zorgt volgens de notulen wel steeds voor de bemesting van het verhuurde land.
J.Bolhuis wordt herkozen 
 
De daarop volgende vergaderingen worden door steeds minder leden bezocht in 1922 tekenen 5 personen de presentielijst. De opkomst tijdens de vergaderingen wisselt sterk.
 
In 1935 b.v. zijn 4 leden aanwezig met 14 stemmen.
 
In 1917 D.Knol wordt tot voorzitter herkozen.
 
In 1918 B.Kuiper wordt tot boekhouder herkozen.
 
In 1919 wordt J.Bolhuis herkozen
 
In 1920 D.Knol wordt herkozen.

1900 - 1910

De begraafplaats is eigendom van de vereniging tot inrichting en instandhouding eener begraafplaats te Wittewierum.
 
De eerste algemene ledenvergadering is gehouden op 14 december 1909, in café Doff.
Toen was er al veel voorwerk gedaan.
De goedgekeurde statuten hadden nog niet in de Staatscourant gestaan.
Notaris Koster uit Ten Boer leest de statuten voor.
Er zijn 56 leden aanwezig, alle leden tekenen een lijst om het bestuur te machtigen verder te gaan met de werkzaamheden om een begraafplaats te verkrijgen. 
De leider van de eerste vergadering is B.Kuiper. Er wordt een bestuur gekozen, D.Knol wordt
voorzitter, B.Kuiper administrateur en L.Bosker controleur.
Er wordt een commissie gevormd om het bestuur in het opstarten van de begraafplaats bij te staan.
 
Volgens het Koninklijk besluit is de Vereniging tot inrichting en instandhouding ener begraafplaats te Wittewierum opgericht op 15 mei 1909 dus al een aantal maanden eerder dan de eerste algemene ledenvergadering werd gehouden.
 
Op de bestuursvergadering van 18 december 1909 in café Schutter wordt besloten dat er bewijzen van lidmaatschap moeten worden gedrukt met daarop het genomen aantal aandelen, het moest wel een beetje stevig papier zijn. J.Lenting is de architect van de begraafplaats. De aanbesteding is op 30 december 1909. De administrateur krijgt geen salaris, de rente van het kasgeld is voor hem.
 
Tijdens de ledenvergaderingen van 27, 29 en 30 december 1909 in café Koopman worden besprekingen gehouden over het bestek en de tekeningen voor de aanleg van het kerkhof compleet met gracht. Het werk gaat naar J.Kloosterhuis en J.Boekhout samen voor 555 gulden.
 
De eerste begrafenis was vermoedelijk van 2 pasgeboren kinderen van J.Havinga en vermoedelijk Aaltje Bos begraven op resp 24 dec 1910 en 31 dec 1910.
Het graf van de 4e klasse nr A2 is op 13 maart 1911 gekocht door J.Havinga voor 5 gulden.
 
Op 25 februari 1910 wordt het hek aanbesteed voor 118 gulden aan H.Smid,
 
Op 2 april 1910 is alles klaar en worden de aannemers uitbetaald.
 
Op 1 mei 1910 is de aanbesteding van de ringmuur met palen,
 
Op 15 juni 1910 worden bomen en heesters gekocht.
Aan de gemeente wordt gevraagd een stuk van het kerkhof te kopen om de armen te begraven.
Er worden 216 graven aangeboden voor 4 gulden per graf.
 
Op 3 dec 1910 blijkt dat er 5540 gulden ontvangen is en 5256 uitgegeven, er moet nog 600 gulden worden betaald dus is er een tekort. Dit wordt gedekt door een geldlening bij de boerenleenbank.
 
De begraafplaats wordt ingedeeld in 4 klassen, de graven van de eerste en tweede klasse zijn groter en er mogen grafkelders worden aangelegd. De leden kopen afhankelijk van de klasse waartoe ze willen behoren een aantal aandelen. Het aantal van de aandelen geeft hen een overeenkomstig aantal stemmen tijdens vergaderingen. De aandelen kosten 10 gulden per stuk.
 
De doodgraver krijgt voor een opgemetseld graf van de 1e en 2e klasse 3 gulden voor een niet gemetseld graf 1,50 gulden. Voor graven van de 3e en 4e klasse 1 gulden.
 
Op 12 dec 1910 is de ledenvergadering, de notulen van alle bestuursvergaderingen worden voorgelezen. Ze worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. De presentielijst wordt door 47 leden getekend die tevens opgeven in welke klasse zij voorlopig willen zijn.
De heer Bosker wordt gekozen tot controleur. ER wordt voorgesteld haken aan te schaffen maar omdat touwen soms onmisbaar zijn worden beide aangeschaft.